СТОЛИЧНА ОБЩИНА Програма „Култура“

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:

  • Административно – техническа, организационна, координираща, реализираща, информационна, специализирана в областта на духовната сфера и културата

Дирекция „Култура“:

  • Участва във формирането и провеждането на културната политика на Столична община.
  • Изготвя Културния календар на Столична община, летния културен отдих, фестивали и прегледи, включително с международно участие, както и прояви с национални институции, творчески съюзи, районни администрации и др.
  • Участва в организацията на официалните събития от Културния календар на Столична община.
  • Проучва, анализира и изготвя експертни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни области, на дейността на Културно-информационните центрове на българите в чужбина и художествено-творческата дейност на Общинските културни институти.
  • Изготвя справки, становища и експертни оценки по проблемите на културата, съгласува планове за дейността на различните културни институти – театри, галерии, културни домове и приема отчети за дейността им.
  • Координира и популяризира дейността на Общинските културни институти – театри, галерии, културни домове.
  • Подготвя необходимите документи за вписване в Регистъра на местните поделения на признатите в Република България вероизповедания.
  • Води регистъра на Столична община за местните поделения на официално признатите в Република България вероизповедания.
  • Осъществява взаимодействие с ръководствата на Народните читалища на територията на Столична община.
Още информация:

Уебсайт — виж уебсайта